komentar slovo o zemlji trazi linkovi

   Početna

o

ambasada

o
konzularne usluge o

ekonomija

ţ
podaci o BiH o
podaci o UAE o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomija

{
 1. Ekonomija Bosne i Hercegovine
 2. Opšti ekonomski indikatori
 3. Vanjskotrgovinska razmjena
 4. Direktne strane investicije
 5. Zašto ulagati u Bosnu i Hercegovinu...
 6. Kako ulagati u Bosnu i Hercegovinu
 7. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili komentar...

 

 

   

 Ekonomija Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je zemlja u tranziciji sa teškim nasljeđem rata koje opterećava i proces tranzicije i proces ekonomskog razvoja.

Paralelno sa procesom rekonstrukcije, koji je započet poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina ulazi u fazu pozitivnog ekonomskog razvoja i ekonomske stabilnosti. Na pet do sada održanih donatorskih konferencija, međunarodna zajednica - zemlje i međunarodne organizacije prijatelji BiH - obavezale su se da doniraju 5,582 milijarde USD za rekonstrukciju BiH . Od ukupnog iznosa obećanih sredstava oko 2/3 je realizirano ili je realizacija u toku. Najveći donatori za rekonstrukciju BiH su Europska unija (EU), Svjetska banka, Sjedinjene Američke Države, Japan i islamske zemlje. U okviru svojih mogućnosti, izgradnji i oporavku naše zemlje značajno su doprinijeli i drugi donatori.U dosadašnjem procesu rekonstrukcije obnovljena je gotovo sva glavna infrastruktura, veliki broj stambenih objekata, a stvoreni su i realni uvjeti za poslovna ulaganja i razvitak ekonomije.

Pored rekonstrukcije privrednih kapaciteta, Bosna i Hercegovina završava i proces reformi u domenu pravnog sistema i monetarne politike, čime će dodatno biti poboljšani uvjeti za strana ulaganja u našu zemlju. Tako, Bosna i Hercegovina danas ima veoma stabilnu i konvertibilnu valutu, potpuno vezanu za EURO. Valuta BiH, Konvertibilna marka (KM) jedna je od najstabilnijih nacionalnih valuta u Jugoistočnoj Evropi. Inflacija je minimalna, zahvaljujući aranžmanu Currency Boarda i relativno strogoj fiskalnoj politici.

Iako BiH još uvijek nije član Svjetske trgovinske organizacije (WTO), izvozne i uvozne aktivnosti u BiH prilagođene su, u velikoj mjeri, postojećim principima WTO-a.

Prema odredbama zakona o politici i direktnim stranim ulaganjima (FDI) strani ulagači imaju pravo na otvaranje računa u nacionalnoj ili konvertibilnoj valuti u bilo kojoj komercijalnoj banci na teritoriji BiH, konverziju KM u bilo koju konvertibilnu valutu, kao i slobodan i neometan transfer u inostranstvo svih prihoda ostvarenih ulaganjima u BiH u svim konvertibilnim valutama. Domaća i strana lica imaju pravo otvaranja bankovnih računa u stranim valutama u svim autoriziranim komercijalnim bankama, kao i pravo slobodnog raspolaganja sredstvima i njihovog povlačenja.

povratak na vrh

 

Opšti ekonomski indikatori

lIzvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine, Ured za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalni Ured za statistiku, Institut za statistiku RS
lOznake:       e  Procjena  
         
            1 Samo FBiH  
          
            2 Samo RS 
povratak na vrh

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 

Pregled vanjskotrgovinske razmjene po zemljama za 2004. godinu

IZVOZ

UVOZ

           
Obim trgovine

u milonima Eura

2000 2001 2002 2003 2004
Izvoz 1.158 1.197 1.068 1.242 1.540
Uvoz 3.366 3.390 4.037 4.227 4.818
Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
povratak na vrh

 

Direktne strane investicije

 

Direktne strane investicije po sektorima

Proizvodnja 57,9%
Bankarstvo 15,8%
Trgovina 6,8%
Usluge 4,4%
Transport 4,2%
Turizam 1,8%
Ostali sektori 9,1%
Zemlja

 

Suma

(u milionima Eura)

 

Hrvatska 275,5
Austrija 252,4
Litvanija 252,4
Slovenija 185,7
Njemačka 129,2
Holandski Antili 119,3
Kuvajt 101,0
Srbija i Crna Gora 95,9
Nizozemska 50,7
Švajcarska 49,5
   

 

Kompanija investitor

Zemlja iz koje invesitor dolazi

Sektor

LNM Holding / KCIC Holandski Antili / Kuwait metalurgija
Hypo Alpe Adria Bank Austria bankarstvo
Zagrebačka banka / Unicredito / Transmadrid Hrvatska / Italia / Španija bankarstvo
Uždaroji Akcione Bendrove U.B. Invest. Grupe Litvanija proizvodnja metala
PS Mercator Slovenija trgovina
Petrol Slovenija trgovina
Coca Cola Beverages Nizozemska proizvodnja hrane
Hrvatske telekomunikacije Hrvatska telekomunikacije
Heidelberger Zement Njemačka materijali za građevinu
Dubai Islamic Bank, A.I.B. and Islamic Development Bank UAE and Saudijska Arabija bankarstvo

 

Izvor svih navedenih podataka: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, 2005. god.

 
povratak na vrh

 

Zašto ulagati u Bosnu i Hercegovinu?

"Bosna i Hercegovina . . . Dobra radna snaga, dobri klijenti, dobri rezultati.
Da li je još nešto potrebno ?"

Gospodin Jean-Francois Le Roch
Direktor za Istočnu Evropu
Grupa Intermarche (Francuska)

 

 • Bosna i Hercegovina ima jasnu evropsku perspektivu, što znači da će postati članica Evropske unije.

 

 • Bosna i Hercegovina ima veoma povoljan geografski položaj - na raskrsnici puteva između Zapada i Istoka, Mediterana i Kontinenta, a od europskih poslovnih centara udaljena je dva sata leta;
   
 • Preduzeća u Bosni i Hercegovini imaju bogatu tradiciju uspješnog sudjelovanja u međunarodnim projektima širom svijeta (neka od preduzeća iz Bosne i Hercegovine su prije rata spadala u vodeća svjetska preduzeća u svojim oblastima);
   
 • Bosna i Hercegovina ima visoko kvalificiranu i motiviranu radnu snagu, sa dobrim poznavanjem stranih jezika;
   
 • Bosna i Hercegovina ima stabilnu valutu vezanu za EURO;
   
 • 95% proizvoda iz Bosne i Hercegovine je oslobođeno svih taksi prilikom uvoza u zemlje EU;
   
 • BiH uživa trgovinske preferencijale prilikom izvoza svoje robe u određen broj zemalja;
   
 • Strani ulagači su u svojim pravima izjednačeni s domaćim;
   
 • Prava stranih ulagača u Bosni i Hercegovini su posebno zaštićena;
   
 • BiH (Sarajevo) je ozbiljan kandidat za organizaciju Zimskih olimpijskih igara 2010. godine (Sarajevo je 1984. već jednom bilo domaćin Zimskih olimpijskih igara)

povratak na vrh

 

Kako ulagati u Bosnu i Hercegovinu?

…"Naša duga zajednička istorija, kultura i običaji, u ovoj dragoj, lijepoj državi zajedno sa mojim dvadesetogodišnjim iskustvom, bili su doprinos i podrška mojim naporima u razvoju modernog bankarskog sistema u Bosni i Hercegovini."…

Gospodin Oznur Ozenis
Generalni direktor Turkish Ziraat Bank Bosnia


"Sa optimizmom mogu na osnovu svog dosadašnjeg iskustva u Bosni i Hercegovini utvrditi, da je odvažnost bitan faktor uspjeha. Jer, onaj ko se odvaži da rizikuje, može izgubiti. Ali onaj ko se ne odvaži da rizikuje, on je već izgubio"

Dr Peter Setzer
Direktor, Volksbank Sarajevo

 

Kao dio napora usmjerenih na privlačenje stranih ulagača Parlamentarna skupština BiH usvojila je Zakon o direktnim stranim ulaganjima, kojim su utvrđene političke smjernice za povoljan tretman stranih ulagača i zaštitu njihovih interesa. Strani ulagači izjednačeni su u svim ekonomskim sektorima sa domaćim. Uz to, prava i obaveze dodjeljeni stranim ulagačima ovim Zakonom, ne mogu se ukinuti ili eliminirati naknadno donešenim zakonima. Ukoliko bi, pak, ti naknadno donešeni zakoni još povoljnije tretirali strane ulagače, oni imaju pravo odabrati kojem će se režimu reguliranja prikloniti. Nisu predviđena nikakva ograničenja u smislu izbora sektora u koji se ulaže, osim kad je u pitanju proizvodnja i prodaja oružja, municije, vojnih eksplozivnih materija, vojne opreme i javno informiranje.

Strani ulagači, prema odredbama Zakona uživaju slijedeće pogodnosti:

 • oslobođeni su plaćanja carinskih taksi na ulaganja;
 • imaju neograničeno pravo otvaranja i držanja računa u svim komercijalnim bankama na cijeloj teritoriji BiH, u domaćoj ili bilo kojoj drugoj stranoj konvertibilnoj valuti;
 • imaju pravo na slobodan i neometan transfer u inostranstvo svih prihoda ostvarenih ulaganjima u BiH u svim konvertibilnim valutama;
 • imaju jednaka prava vlasništva nad nekretninama kao i domaća fizička i pravna lica;
 • zaštićeni su od nacionalizacije, eksproprijacije, rekvizicije ili mjera koje imaju slične posljedice;
 • imaju pravo zapošljavanja stranih građana u skladu sa zakonima o radu i imigraciji Bosne i Hercegovine.

  Takodjer, u okviru programa ekonomskih reformi, u BiH se upravo sprovodi program privatizacije, koji takođe otvara mogucnost stranim ulagačima za dolazak u Bosnu i Hercegovinu. U skladu sa relevantnim zakonskim odredbama, program privatizacije realizira se preko entitetskih Agencija za privatizaciju (www.apf.com.ba, www.rsprivatizacija.com).

   

Gdje se mogu dobiti detaljne informacije o modalitetima ulaganja u Bosnu i Hercegovinu:

Ambasada Bosne i Hercegovine u Abu Dhabiju, sa zadovoljstvom će vam pomoći u ostvarivanju kontakata sa zainteresovanim partnetima u Bosni i Hercegovini i biti na raspolaganju za organizaciju vaših posjeta našoj zemlji.

Agencija za promociju stranih ulaganja - FIPA (fipa@fipa.gov.ba) koja od 1999. godine djeluje u okviru Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ima za cilj da sadašnjim i budućim ulagačima pruži potrebne informacije, generira nova ulaganja, da prati, predviđa i unaprjeđuje razvoj povoljnijeg poslovnog okruženja za strana ulaganja u Bosni i Hercegovini.

Međunarodna agencija za razvoj (International Development Agency - IDA) i Agencija za investicione garancije (Investment Guarantee Agency - IGA) pružaju garancije za zaštitu od političkog rizika za kratkoročne i srednjeročne komercijalne transakcije između bh. preduzeća i stranih kompanija, nabavljača i banaka.

 

Nekoliko ideja o sektorima u koje bi bilo dobro ulagati u BiH:

Razvoj softvera i elektronska industrija, otvaranje tzv. Call Centers, turizam (posebno hotelijerstvo) izgradnja auto-puteva po sistemu BOT ("Build, Operate and Transfer" - "Izgradi, Upravljaj i Prenesi"), poljoprivreda i proizvodnja zdrave hrane, drvna industrija (industrija namještaja), prerada sirovina za industriju celuloze, tekstilna indsutrija, prerada duhana, proizvodnja cementa, obrada metala. . . . .


Između ostalih i oni su već došli u BiH, zašto ne biste i vi ?

 

  Coca-Cola Benetton Volksbank
Volkswagen Turkish Ziraat Bank Sinalco
Reiffeisen bank Mercator Yves Rocher
Heidelbeg Zement Alba International Jordan Reflektoren
Group Intermarche Siemens Ericsson
L'Oreal Hypobank Bosnia Bank International (BBI)
grupa velikih banaka iz Zaliva...
 
 povratak na vrh

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili komentar...

Radno vrijeme Ambasade Bosne i Hercegovine u Abu Dhabiju, kao i brojevi telefona na kojima možete dobiti odgovore na eventualna dodatna pitanja na koja niste našli odgovor na našoj web stranici,  dati su u na početnoj stranici (Home). Takođe nam se možete obratiti i putem e-maila.

povratak na vrh 
 
Komentare i pitanja u vezi web stranice možete poslati autoru na adresu  mirzapasic_mvp@yahoo.com
Posljednja promjena:   29.05.2007