komentar slovo o zemlji trazi linkovi

Početna

o

ambasada

o

vijesti i dogđaji

ţ
nazad o
konzularne usluge o
ekonomija o
podaci o BiH o
podaci o UAE o
bilateralni odnosi o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opći poziv

{

 Na osnovu člana 40. stav 1 i člana 41. stav 2 Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03 i 82/05) Državna komisija za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana objavljuje:

  

 

O P Ć I         PO Z I V

 

 1. Pozivaju se sva lica porijeklom van područija bivše SFRJ, koja su stekla državljanstvo Bosne i Hercegovine naturalizacijom poslije 6.04.1992. godine, a prije 01. januara 2006. god. da Državnoj komisiji za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana, u roku od 45 dana od dana raspisivanja ovog javnog poziva dostave:

 • Rješenje o prijemu u državljanstvo Bosne i Hercegovine,

 • Uvjerenje o upisu u Matičnu knjigu rođenih u BiH,

 • Rodni list iz zemlje porijekla,

 • Uvjerenje o državljanstvu iz zemlje porijekla,

 • Potvrdu o prijavi i odjavi prebivališta i boravišta na teritoriji BiH,

 • Sve druge pravno valjane dokaze na osnovu kojih su primljeni u državljanstvo Bosne i Hercegovine, a u skladu sa propisima koji su bili na snazi u Bosni i Hercegovini u vrijeme njihove naturalizacije.

 

 

 1. Dokazi iz prethodne tačke dostavljaju se poštom ili lično na adresu:

Državna komisija za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana

Zgrada Zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine

Ul. Trg Bosne i Hercegovine br. 1

71.000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

 1. Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, javnim difuznim medijima, tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini, te na službenoj web stranici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

 2. Rok od 45 dana počinje teći od dana objave ovog Javnog poziva u službenom Glasniku Bosne i Hercegovine.
 3. Ukoliko naturalizovano lice ne dostavi Državnoj komisiji za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana potrebnu dokumentaciju, Komisija može svojom odlukom shodno članu 41. stav 3 Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, licu oduzeti državljanstvo Bosne i Hercegovine.   

 

 
Komentare i pitanja u vezi web stranice možete poslati autoru na adresu  mirzapasic_mvp@yahoo.com
Posljednja promjena:   02.11.2006