komentar slovo o zemlji trazi linkovi

 Početna

o

ambasada

o

konzularne usluge

ţ

putne isprave

ţ

nadovjere

o
ovjere o
potvrda o boravku o
vize za UAE o
cjenovnik o
državljani BiH o
ekonomija o
podaci o BiH o
podaci o UAE o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putne isprave

{

 

 

Pasoši za lica preko 16 godina

Licima preko 16 godina izdaje se pasoš koji važi 5 godina. Zahtjev za izdavanje pasoša podnosi se lično, u periodu od 3 mjeseca prije isteka bh.pasoša koji građanin posjeduje, a prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje pasoša stranka je dužna priložiti sljedeće dokumente:

1. Zahtjev za izdavanje pasoša, čitko popunjen i svojeručno potpisan :

            1.1 na prvoj strani donji desni ugao, potpis ne smije prelaziti bijeli pravougaonik koji je predviđen za ovu namjenu

            1.2 na drugoj strani potpis podnosioca zahtjeva

2. Dvije fotografije odgovarajućeg formata i kvalitete

3. Važeći pasoš Bosne i Hercegovine sa boravišnom vizom (resident viza za UAE ili Kraljevinu Bahrein)

4. Dokaz o uplaćenoj taksi i poštarinama, prema važećem cjenovniku. Pomoć pri popunjavanju uplatnice dobićete u Ambasadi BiH u Abu Dhabiju.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje pasoša dobivate u Ambasadi Bosne i Hercegovine, a nakon predaje kompletirane dokumentacije pasoš možete podići nakon 30 dana. 

 

Back to Top

 

Pasoši za lica do 16 godina

Licima do 16 godina izdaje se pasoš koji važi 2 godine. Zahtjev za izdavanje pasoša podnosi se u prisustvu oba roditelja, a prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša stranka je dužna priložiti sljedeće dokumente:

1. Zahtjev za izdavanje pasoša, čitko popunjen i svojeručno potpisan, ukoliko djete ima preko 7 godina:

            1.1 na prvoj strani donji desni ugao, bijeli pravougaonik

            1.2 na drugoj strani potpis podnosioca zahtjeva

            1.3 na drugoj strani potpisi oba roditelja, ovjereni potpisom ovlaštenog službenika Ambasade u čijem prisustvu su potpisi dati

2. Dvije fotografije odgovarajućeg formata i kvalitete

3. Važeći pasoš Bosne i Hercegovine sa boravišnom vizom (resident viza za UAE ili Kraljevinu Bahrein)

4. Kopije važećih bosanskohercegovačkih pasoša roditelja i kopije viza o boravištu u UAE ili Kraljevini Bahrein za oba roditelja

5. Dokaz o uplaćenoj taksi i poštarinama, prema važećem cjenovniku. Pomoć pri popunjavanju uplatnice dobićete u Ambasadi BiH u Abu Dhabiju.

Ukoliko se radi o:

a) Razvedenim roditeljima, onda je potrebno priložiti i ovjerene kopije sudskih odluka o razvodu i starateljstvu nad djetetom.

b) Da je jedan od roditelja preminuo, onda je potrebno priložiti i  ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige umrlih (smrtovnica).

Obrazac Zahtjeva za izdavanje pasoša dobivate u Ambasadi Bosne i Hercegovine.

Back to Top

 

Putni list

Putni list je privremena isprava s rokom važenja od 30 dana (od dana izdavanja) i izdaje se samo za jednokratno putovanje kojim se osigurava povratak u Bosnu i Hercegovinu.

Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti:

    1. Dati Izjavu da je pasoš otuđen, ukraden ili izgubljen;

    2. Dokaz da je pasoš otuđen, izgubljen ili uništen;

    3. Popuniti Zahtjev za izdavanje putnog lista;

    4. Uplatiti odgovarajuću taksu.

Back to Top

 

Upis djece u pasoš roditelja

Upis djece u pasoš roditelja se više ne vrši, tako da djeca imaju pravo na vlastiti pasoš po uslovima datim u opciji Pasoši za lica do 16 godina, s tim da, ukoliko se prvi put vadi pasoš za dijete, ili je dijete bilo upisano ranije u pasoš roditelja, potrebno je priložiti i:

    a) Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci

    b) Izvod iz matične knjige rođenih - Rodni list, ne stariji od 6 mjeseci.

U oba dokumenta mora biti upisan Jedinstveni matični broj građanina (JMBG)

Back to Top

 

Ukoliko Vam je istekao rok važenja putne isprave... ?

Ukoliko želite da Vam se izda pasoš Bosne i Hercegovine, a istekao je rok važenja pasoša Bosne i Hercegovine koji posjedujete ili imate pasoše koji nose oznake entiteta ili imate SFRJ pasoš ili pasoš RBiH, onda je uz dokumente pobrojane u opcijama Pasoši za lica preko 16 godina i Pasoši za lica do 16 godina potrebno da priložite i:

    a) Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci

    b) Izvod iz matične knjige rođenih - Rodni list, ne stariji od 6 mjeseci.

U oba dokumenta mora biti upisan Jedinstveni matični broj građanina (JMBG)

Back to Top

 

Ukoliko želite da Vam se izda duplikat pasoša ...

Ukoliko želite da vam se izda duplikat pasoša onda je uz dokumente pobrojane u opcijama Pasoši za lica preko 16 godina i Pasoši za lica do 16 godina potrebno da priložite i:

      1. Policijsku potvrdu o prijavi nestanka ili gubitka ili krađe pasoša, a u slučaju oštećenja, oštećenu putnu ispravu

       2. Rješenje o proglašenju pasoša/putovnice nevažećim

Back to Top

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja... ?

Radno vrijeme Konzularnog ureda Ambasade Bosne i Hercegovine u Abu Dhabiju, kao i brojevi telefona na kojima možete dobiti odgovore na eventualna dodatna pitanja na koja niste našli odgovor na našoj web stranici,  dati su u na početnoj stranici (Home). Takođe nam se možete obratiti i putem e-maila abhad@emirates.net.ae
Back to Top

 

 
Komentare i pitanja u vezi web stranice možete poslati autoru na adresu  mirzapasic_mvp@yahoo.com
Posljednja promjena:   30.05.2007